هدف آگاهی بخشیدن است

غرغرهای سیاسی و اجتماعی به همراه متلک های متفرقه

اسفند 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
6 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
18 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
13 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
13 پست
طنز
18 پست
اجتماعی
77 پست
گرگان
106 پست
طن
1 پست
اج
1 پست
سمینار
1 پست
اوتیسم
1 پست
سیاسی
22 پست
زیباکلام
1 پست
تخریب
3 پست
فنی
1 پست
پتروشیمی
1 پست
محیط_زیست
33 پست
اقتصادی
10 پست
انتخابات
1 پست
شورا
1 پست
روزنامه
1 پست
ظنز
1 پست
جنگل
12 پست
جنگ
1 پست
زلزله
1 پست
شخصی
1 پست
جنگل_ابر
4 پست
شهری
1 پست
فرشتگان
1 پست
نوروز
1 پست
فرهنگ
7 پست
خیریه
1 پست
اینترنت
1 پست
تاریخی
5 پست
فقر
1 پست
مذهبی
2 پست
بیانیه
3 پست
اعدام
1 پست
محیط_بان
1 پست
طاهری
1 پست
راه_آهن
1 پست
ایران
2 پست
بهداشت
1 پست
سینما
2 پست
سونامی
1 پست
ورزشی
2 پست
ماه_مهر
1 پست
مدرسع
1 پست
روز_قدس
1 پست